ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (Оферта) | astromarket.cc
Каталог услуг

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про надання інформаційних послуг

Цей договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та яка є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом Договору:

 • факт реєстрації Замовника на веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця astromarket.cc;
 • оплата послуг Виконавця;
 • письмове (в тому числі в електронній формі) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті astromarket.cc.

«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – послуга або декілька інформаційних послуг у сфері астрологічних знань, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі веб-сайту Виконавця astromarket.cc. Надана на виконання Послуг інформація базується на астрономічних знаннях, математичних розрахунках та авторських методиках, які можуть використовуватись Замовником тільки для власних потреб.

«Замовник» – будь-яка дієздатна особа, що відвідала веб-сайт astromarket.cc та акцептувала Договір.

«Виконавець» – суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає Послуги та реквізити якого зазначено у розділі 12 Договору.

«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених Договором, надати Замовнику інформаційні послуги у сфері астрологічних знань, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, оплатити та прийняти замовлені Послуги.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

 • виконувати умови даного Договору;
 • надати Замовнику Послуги належної якості;
 • об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на веб-сайті astromarket.cc.

4.2. Виконавець має право:

 • в односторонньому порядку відмовитись від надання послуг, повернувши сплачені за ці послуги кошти;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах Договору;
 • ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на веб-сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:

 • оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці веб-сайту astromarket.cc;
 • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці веб-сайту astromarket.cc шляхом додавання Послуг у віртуальний кошик, натиснувши кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» та здійснивши відповідну оплату, або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів веб-сайту astromarket.cc.

6.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці веб-сайту astromarket.cc. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

7.3. Оплата Послуг здійснюється за допомогою платіжних засобів, які вказані на веб-сайті Виконавця.

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

7.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.

8.1. Умови надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці веб-сайту astromarket.cc та є додатками (невід’ємними частинами) Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 Договору.

8.2. Отримання Замовником інформації відповідно до його замовлення означає, що інформаційні послуги за договором надані відповідним чином. У разі виникнення додаткових запитань необхідно звертатись безпосередньо до виконавця.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в цілях виконання Замовлення, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність веб-сайту astromarket.cc. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність веб-сайту astromarket.cc, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

11.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно для власного використання без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

11.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити його умови, включаючи правила надання та отримання Послуг. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Місцезнаходження: Україна: м. Харків, проспект Гагаріна, 20

Телефон: +380 (50) 323 60 35

E-mail: astromarket.cc@gmail.com

0
  0
  Корзина
  Корзина пустаВернуться в магазин